नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
रुकुम पश्चिम


राहदानी फाँट

राहदानी फाँट हेर्ने कर्मचारीको विवरण

सि.नं.

नाम थर

पद

मोबाइ नं.

इमेल

सिर्जना शर्मा श्रेष्ठ

ना.सु.

 

           

रम्भा के.सी।

खरिदार

 

 

 

MRP सम्बन्धि जानकारी 

 

 

Ø     निवेदनसाथ संलग्न हुनुपर्ने कागजातहरु

क) रीतपूर्वक भरिएको दरखास्त फाराम २ प्रति,

ख) नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको सक्कल प्रति र सोको एक प्रति प्रतिलिपि,

ग) ६ महिनाभित्र खिचेको तल उल्लिखित विवरणअनुसारको रङ्गीन फोटो २ प्रति,

घ) राहदानी दस्तूर तिरेको रसिद,

ङ) नाबालिगको हकमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जारी गरिएको नाबालिग परिचय पत्र र निजको बाबु वा आमामध्ये कुनै एक जनाको नागरिकताको प्रमाण पत्र र सोको प्रतिलिपि । संरक्षक नियुक्त भएकोमा संरक्षक भएको ब्यहोरा खुल्ने लिखतको सक्कल प्रति र संरक्षकको नागरिकताको प्रमाणपत्र तथा त्यसको प्रतिलिपि ।

च) पहिले राहदानी लिएको भए सो को सक्कल प्रति ।

Ø       राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्रको लागि संलग्न गर्नु पर्ने फोटोको विवरण

 

फोटो: ६ महिना भित्र खिचेको रंगिन

आकार: ४५ मि.मी. ह ३५ मि.मी. (४.५ से.मी. ह ३.५ से.मी.)

पृष्ठभूमि: सादा र हलुका रंग

अवस्थिति (Pose): पूर्ण रुपमा अगाडि फर्केको, दुवै कान देखिने, आंखाले क्यामेरा हेरेको, टाउको पूरा र काँधको केही भाग देखिने, छायां (Shadow) नदेखिने, रातो आंखा (Red Eye) नभएको, साथमा अरु व्यक्ति नभएको, मुख बन्द भएको, चहकिलो रंगको लुगा नलगाएको

स्वरुप (Image) को स्थिति : अनुहारले ७० देखि ८० प्रतिशतसम्म फोटो ढाकेको

गुणस्तर : प्रष्ट (Sharp focused), उच्च गुणस्तरको, नखुम्चिएको, मसी वा दाग धब्बा नलागेको, स्तरीय कागजमा तथा उच्च Resolution मा छापिएको

चश्मा प्रयोग गर्नु पर्ने भएमा : आंखा प्रष्ट देखिने, मसिनो फ्रेम, प्रकाश परावर्तन (Reflection) नभएको तथा शिशा रंगीन नभएको

शिरपोश : विशेष धार्मिक, सांस्कृतिक एवं स्वास्थ्य सम्वन्धी कारण बाहेक टाउको खुला हुनुपर्ने,

फोटोलाई स्टिच नगरी राम्ररी टाँसिने गमले टाँस्नु पर्नेछ ।
 

Ø     यात्रा अनुमतिपत्रका लागि निवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी

 

(१) यात्रा अनुमतिपत्रका लागि निवेदन दिँदा नियमावलीको अनुसूची १ मा तोकिएबमोजिमको फाराम भर्नुपर्नेछ ।

(२) शरणार्थीले यात्रा अनुमतिपत्रका लागि निवेदन फाराम भर्दा नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय वा मातहतका निकायद्वारा जारी शरणार्थी परिचयपत्रमा उल्लिखित नाम, थर, जन्ममिति, जन्मस्थान, राष्ट्रियता, ठेगाना, लिङ्ग सम्बन्धी विवरण भर्नुपर्नेछ । त्यस्ता निवेदकले नागरिकता/अनुमतिपत्र नं. सम्बन्धी महलमा शरणार्थी परिचयपत्र नं. तथा जारी मिति र स्थानमा त्यस्तो शरणार्थी परिचयपत्र जारी भएको मिति र स्थान उल्लेख गर्नुपर्नेछ । साथै निजले पहिले यात्रा अनुमतिपत्र लिएको भएमा पछिल्लो यात्रा अनुमतिपत्रको नम्बर र जारी मिति तथा स्थान उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।
  

Ø       राहदानी दस्तूर सम्बन्धी

 

साधारण राहदानीको लागि देहायबमोजिमको दस्तूर बुझाउनुपर्नेछ :
(१) नेपालमा राहदानीको लागि निवेदन दिंदा प्रति राहदानी पाँच हजार रूपैयाँ,

(
२) विशेष परिस्थिति परेकोमा बाहेक पाना च्यातिएको, केरमेट भएको वा अन्य कारणले राहदानीमा क्षति पुर्‍याएको वा हराएको कारणले नयाँ राहदानी जारी गर्नुपर्दा त्यस्तो राहदानी बापत दोब्बर दस्तूर लाग्नेछ,

स्पष्टीकरणः विशेष परिस्थिति भन्नाले आगलागी, भूकम्प, बाढी जस्ता प्राकृतिक प्रकोपको स्थितिलाई जनाउँदछ जसलाई सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रमाणित गर्नेछ ।

(३) द्रुत सेवा मार्फ राहदानी जारी गर्नुपर्दा दोब्बर दस्तूर लाग्नेछ ।
  

Ø       द्रुत सेवा सम्बन्धी

 

(१) निवेदकले उचित कारण उल्लेख गरी द्रुत सेवा मार्फ राहदानी पाउन सो को पुष्ट्याइँ हुने कागजपत्र समेत राखी दोब्बर दस्तूर तिरी निवेदन दिएमा कार्यालयले ७ कार्यदिन भित्र द्रुत सेवा मार्फ साधारण राहदानी जारी गर्न सक्नेछ ।
 
(
२) निवेदकले पेश गरेको कागजपत्रका आधारमा द्रुत सेवा मार्फ राहदानी जारी गर्न सकिने वा नसकिने सम्बन्धित राहदानी अधिकृतले यकिन गर्नेछ ।

(३) खण्ड (१) बमोजिमको निवेदन साथ पेश गरेको कागजपत्रको आधिकारिकता सम्बन्धित निकायबाट छानबिन गराउँदा अन्यथा प्रमाणित भएमा वा छानबिन गर्न ३ दिन भन्दा बढी समय लाग्ने अवस्थामा निवेदकलाई द्रुत सेवा मार्फत राहदानी जारी गर्न सकिनेछैन ।

Ø       राहदानी हराएमा

 (१) राहदानी हराएको कारणले नयाँ राहदानी लिनुपर्दा माथि दफा १ मा उल्लिखित कागजातको अतिरिक्त निम्नबमोजिमका कागजात समेत संलग्न गर्नुपर्नेछ :

(क) राहदानी हराएको पुष्टि हुनेगरी स्थानीय प्रहरी कार्यालयले दिएको प्रतिवेदन,
(
ख) हराएको राहदानी खोजतलासका लागि राष्ट्रिय पत्रिकामा प्रकाशित सूचना,

(
२) राहदानी हराएको कारण नयाँ राहदानी जारी गर्नु पूर्व हराएको राहदानीको नम्बर र जसको नाममा राहदानी जारी गरिएको हो सोको सूचना नेपाल प्रहरी, नेपालस्थित इन्टरपोलको कार्यालय, अध्यागमन कार्यालय तथा नेपालस्थित विदेशी नियोगलाई दिएपछि मात्र नयाँ राहदानी जारी गर्न सकिनेछ ।

(३) राहदानी हराएको अवस्थामा राष्ट्रिय पत्रिकामा सूचना प्रकाशन भएको मितिले ७ दिन पछि मात्र नयाँ राहदानीको लागि निवेदन दिन सकिनेछ ।

(४) हराएको राहदानीको हकमा दोब्बर दस्तुर लाग्नेछ ।

  यससंग साथै जोडीएका विवरणहरु

No file found

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय