नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
रुकुम पश्चिम


निष्कृय संस्थाहरू सूचीबाट हटाइएको


 

नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, स्थानीय प्रशासन शाखाको च. नं. ५१४ मिति २०७१।०९।१४ गतेको संस्था दर्ता सम्बन्धमा भएको पत्रको बुँदा नं ५ बमोजिम ५ वर्ष भन्दा बढी समयसम्म नवीकरण नगरेका देहाय बमोजिमका १६९ ओटा निष्कृय संस्थाहरू मिति २०७२।०३।२४ गतेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुकुमको निर्णानुसार सूचीबाट हटाइएको व्यहोरा जानकारीका लागि सबैमा अनुरोध छ ।

Additional Documents

Title Size Download
1436472808.pdf 352 KB  Download

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय