Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुकुम (पश्चिम)

मुसिकोट खलंगा रुकुम (पश्चिम)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुकुम (पश्चिम)

मुसिकोट खलंगा रुकुम (पश्चिम)

सम्पर्क

*


जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुकुम (पश्चिम)

ठेगाना : मुसिकोट खलंगा रुकुम (पश्चिम)

फोन नं : ०८८५३००४०, ०८८५३००९०

फ्याक्स : ०८८५३००९०

इमेल : daorukum@gmail.com, daorukum@moha.gov.np

Facebook : https://www.facebook.com/daorukumwest56/

Twitter : https://twitter.com/daorukum