Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुकुम (पश्चिम)

मुसिकोट खलंगा रुकुम (पश्चिम)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुकुम (पश्चिम)

मुसिकोट खलंगा रुकुम (पश्चिम)

नागरिकता प्रतिलिपि शाखा (५)


अावश्यक कागजातहरु

 • सम्वन्धित वडा कार्यालयको अनुसूचि २ वमोजिमको सिफारिस ।
 • उपलव्ध भए सम्म झुत्रो भएको नागरिकता, नागरिकता छाँयाकपी ।
 • ‍पतिको नागरिकता छाँयाकपी ।
 • विवाह दर्ता प्रमाण-पत्रको छाँयाकपी ।
 • रु १३ को हुलाक टिकट । 
 • दुवै कान देखिने हालसालै खिचिको (२.५*३)cm साइजको फोटो २ वटा ।
 • पति वाहेक अरु सनाखत गर्न आएमा सम्वन्धित व्यक्तिको नागरिकताको छाँयाकपी । 
  तर अरु सनाखत गर्न आउदा नागरिकता वनाउन आउने व्यक्ति सँग नाता खुल्ने कागज अनिवार्य हुनु पर्दछ ।
पुरा पढ्नुहोस

आवश्यक कागजातहरु

 • सम्वन्धित वडा कार्यालयको अनुसूचि २ वमोजिमको सिफारिस ।
 • उपलव्ध भए सम्म झुत्रो भएको नागरिकता, नागरिकता छाँयाकपी ।
 • रु १३ को हुलाक टिकट ।
 • दुवै कान देखिने हालसालै खिचिको (२.५*३)cm साइजको फोटो २ वटा ।
पुरा पढ्नुहोस