Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुकुम (पश्चिम)

मुसिकोट खलंगा रुकुम (पश्चिम)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुकुम (पश्चिम)

मुसिकोट खलंगा रुकुम (पश्चिम)

०७६/०२/३० गते सम्म पेश भएका तयार राहादानी वितरण सम्वन्धमा

2076-04-21

2076-04-21


राहादानी विभागवाट यस कार्यालयमा मिति २०७६ जेठ ३० गते सम्म पेश भएका राहदानी तयार भइ आएकाे र हाल यस कार्यालय वाट उक्त राहदानी वितरण भइरहेकाले हाल सम्म राहदानी लिन बाँकि सेवा ग्राहीले साथमा सक्कल नागरिकता, यस कार्यालयले दिएको रसिद र फाेटाे लिइ आफै यस कार्यालयमा उपस्थित भइ बुझि लिनुहुन अनुरोध छ । साथै ०७५/०७६ आ.व.काे १२ औ लटका राहादानी वनेर आएका सेवाग्राहीकाे नाम नामेसी सहितकाे विवरण यसै साथ संलग्न छ । 

Attached Files